Njoftim per Shpalljen e Listes se Kandidateve qe Kualifikohen per te Vazhduar Proçeduren e Ngritjes ne Detyre- Këshilli i Qarkut Elbasan, më date 27.07.2022