VENDIM Nr. 9, datë 12.10.2023- Këshilli i Qarkut Elbasan