VENDIM Nr. 4, datë 25.07.2023- Këshilli i Qarkut Elbasan