Transparenca

PROGRAMI I TRANSPARENCËS- KËSHILLI I QARKUT ELBASAN

I. HYRJE

Në përputhje me nenin 7 të Ligjit Nr.119/2014 “Për të Drejtën e Informimit”, është përgatitur programi i transparencës për Këshillin e Qarkut Elbasan. Ky program përcakton kornizën ligjore të veprimtarisë së autoritetit në kuadër të Ligjit Nr.119/2014 “Për të Drejtën e Informimit” (në vazhdim LDI). Ky program vlerësohet si një mënyrë konkrete përmes së cilës Këshilli i Qarkut Elbasan (në vazhdim KQE) ndërton dhe rrit transparencën në punën e tij institucionale, nën garancinë e LDI-së. KQE do të përditësojë herë pas here Programin e Transparencës, në përputhje me pikën 2 të nenit 5 të LDI-së. Informacioni i bërë publik në këtë program, synon të bëjë transparencën e veprimtarisë së punës së KQE, nëpërmjet pasqyrimit të detajuar të tij në faqen zyrtare www.qarkuelbasan.gov.al si dhe në mjediset e pritjes së publikut. Programi i transparencës pasqyrohet në rubrika, tekste/përmbajtje, afat kohor për bërjen publike të tij, mënyrën e publikimit si dhe strukturën përkatëse e cila prodhon ose administron dokumentin. Në përmbajtje të programit të transparencës evidentohet skema e publikimit, e cila pasqyron menutë ku adresohet dokumenti në faqen zyrtare në internet. Përveç kësaj, çdo dokument është i aksesueshëm edhe në skemë. Dokumentacioni i bërë publik, do të jetë i përditësuar në formë e përmbajtje. Faqja zyrtare e KQE është ndërtuar në atë formë që mundëson informacion për publikun pa kërkesë, në format lehtësisht të kuptueshëm. Në rubrikat e faqes zyrtare pasqyrohen edhe informacione që karakterizohen nga kufizime të identifikimit të të dhënave personale për shkak të ruajtjes së privatësisë së individëve/subjekteve të të dhënave, etj. Skema e publikimit paraqitet nëpërmjet tabelës përmbledhëse të evidentuar në këtë program.

PROGRAMI I TRANSPARENCËS- MATERIALE PLOTËSUESE

Bashkërisht me dokumentin e plotë të Programit të Transparencës do gjen edhe urdhërat përkatës si: "Urdhër per zbatimin e Programit të Transparencës në Këshillin e Qarkut Elbasan" dhe "Urdhër datë 19.05.2016 per caktimin e Koordinatorit per Informimin"