PROGRAMI I TRANSPARENCËS- KËSHILLI I QARKUT ELBASAN

Bazuar në nenin 7 të ligjit nr. 119/2014 “Për të drejtën e informimit” (në vijim “LDI”), Autoriteti Publik (në vijim “Këshilli i Qarkut Elbasan”) duhet të publikojë Programin e Transparencës (në vijim “PT”) të miratuar nga Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale (në vijim “Komisioneri”). Këshilli i Qarkut Elbasan duhet të publikoj informacion sipas veprimtarisë së tij funksionale si dhe të rishikoj e përditësoj PT në çdo rast të ndryshimit të aktivitetit institucional, kuadrit ligjor rregullator apo çdo elementi tjetër që ka lidhje me transparencën proaktive. Në PT janë të specifikuara kategoritë e informacionit të detyrueshëm për t’u bërë publik. Informacioni publik pa kërkesë duhet të jetë: i plotë, i saktë, i përditësuar, i thjeshtë në konsultim, i kuptueshëm, lehtësisht i aksesueshëm dhe i pajtueshëm me dokumentet origjinale në posedim të Këshillit të Qarkut Elbasan. Gjithashtu, përpara publikimit të informacionit Këshilli i Qarkut Elbasan duhet të vlerësojë nësë ka ndonjë kufizim ligjor për publikim. Aktet që përmbajnë rregulla, norma apo kufizime të të drejtave dhe lirive themelore të individit, si dhe me efekt të drejtpërdrejtë për ta, bëhen publike me anë të afishimit apo postimit në faqen zyrtare të internetit, brenda 48 orëve prej miratimit të aktit nga Këshilli i Qarkut Elbasan. Në programin e transparencës janë të specifikuara kategoritë e informacionit të detyrueshëm për t’u bërë publik, mënyra e publikimit, si dhe parashikimet ligjore prej të cilave lind detyrimi për publikim. Në publikimin e informacionit, Këshilli i Qarkut Elbasan duhet të mbajnë parasysh interesin e publikut si dhe të mundësojnë aksesimin lehtësisht në informacionin publik.

PROGRAMI I TRANSPARENCËS- MATERIALE PLOTËSUESE

Bashkërisht me dokumentin e plotë të Programit të Transparencës do gjen edhe urdhërat përkatës si: "Urdhër per zbatimin e Programit të Transparencës në Këshillin e Qarkut Elbasan" dhe "Urdhër datë 19.05.2016 per caktimin e Koordinatorit per Informimin"