VENDIM Nr. 11, datë 12.10.2023- Këshilli i Qarkut Elbasan