VENDIM Nr. 5, datë 25.07.2023- Këshilli i Qarkut Elbasan