VENDIM Nr. 10, datë 12.10.2023- Këshilli i Qarkut Elbasan