INSTITUCIONET VARTËSE

Shërbimi i Qendrës së Trajtimit të Fëmijëve me Autizëm Elbasan

Funksionon dhe mbështetet financiarisht prej 8 vitesh nga Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinise tashmë Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale dhe Këshilli i Qarkut Elbasan.Shërbimi i Qendres Autike, për fëmijë me aftësi të kufizuar (CSA) ofron një shërbim ndihme, përkrahje dhe në raport me shërbimet e përshtatshme për të ndihmuar procesin e integrimit social. Madje dhe te zhvilloje nje funksion Psiko – edukativ mbi cdo fëmije në vecanti.