Ftesë për ofertë, “Transmetimin e njoftimeve në median audiovizive per vitin 2023”, Këshilli i Qarkut Elbasan