Shpallje për Lëvizje Paralele dhe Ngritje në Detyrë në Kategorinë e Ulët dhe të Mesme Drejtuese, Këshilli i Qarkut Elbasan, më date 18.01.2022