“Shpallje Fituesi”, per pozicionin Shef i Sektorit te Finance Burimeve Njerezore, Këshilli i Qarkut Elbasan, më date 28.02.2022