Lista e verifikimit paraprak per levizjen paralele, Këshilli i Qarkut Elbasan, më date 19.01.2022