Ftesë për ofertë, Këshilli i Qarkut Elbasan, më date 08.02.2022