Shpallje te procedures Levizje Paralele, Ngritje ne Detyre ose Pranim ne Sherbimin Civil” te hënen më date 22.11.2021