Shpallje për Lëvizje Paralele ngritje në Detyrë më Kategorinë e Ulët dhe të Mesme Drejtuese, Këshilli i Qarkut Elbasan, më date 13.12.2021