Kontakte Indeksi Përshtypje

English

logo

Vendime te KQE 2017

Mirësevini në faqen zyrtare të
Qarkut të Elbasanit
 

Qarku Elbasan shtrihet ne zonen qendrore te Shqiperise. Ka nje siperfaqe te pergjithshme prej 3292 km2 dhe nje popullsi prej 433.244 banore. Kufizohet ne veri dhe veriperendim me qarkun e Tiranes, ne lindje dhe juglindje me qarkun e Korces, ne perendim dhe jugperendim me qarkun e Beratit. 
 
Lexo të plotë...
 
 

aKTIVITETE

 
Elbasan 13.04.2018
Njoftim: Shpallja e Listes se kandidateve qe plotesojne kushtet dhe kriteret e veçanta, per Pozicionin e Pergjegjesit te Zyres se Administrimit dhe Mbrojtjes se Tokes (Rrethi Gramsh)
Elbasan me 23.03.2018
NJOFTIM FITUESI
PER KATEGORINE E NIVELIT TE ULËT DHE TË MESËM DREJTUES
Në zbatim të Nenit 26 te Ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe Kreut III te VKM Nr. 242, date 18.03.2015 “Per plotesimin e vendeve te lira ne kategorine e ulet dhe te mesme drejtuese”;
SHPALLJE PER LEVIZJE PARALELE PRANIM NE DETYRE NE KATEGORINE EKZEKUTIVE
Ne zbatim te nenit 22 dhe te 25 Ligjit Nr.152/2013 “Statusi i nepunesit civil”, (i ndryshuar); te Kreut II, IV, VII te VKM Nr.243, date 18.03.2015 “Per pranimin, levizjen paralele, periudhen e proves dhe emerimin ne kategorine ekzekutive”, sektori i burimeve njerezore shpall procedurën për plotësimin e vendit të lirë në pozicionin;
•Pergjegjes i Zyres se Administrimit dhe Mbrojtjes se Tokes (Rrethi Gramsh),kategoria IV- a.
Elbasan 09.03.2018
Lista e kandidateve qe plotesojne kushtet dhe kriteret e veçanta, per pozicionin Shef i Sektorit te Finance/Burimeve Njerezore
Në zbatim të Ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, nenet 25,26; Kreut III te VKM Nr. 242, date 18.03.2015 “Per plotesimin e vendeve te lira ne kategorine e ulet dhe te mesme drejtuese”; Njesia Pergjegjese e Burimeve Njerezore, per proceduren e konkurimit te shpallur me date 21.02.2018, per pozicionin shef sektori i finance/burimeve njerezore;
                                                                            Aktivitete të tjera projekte

  kryetari_copy_1

 
 
Projekte