Shpallje për Lëvizje Paralele pranim në Shërbimin Civil në kategorinë Ekzekutive