Shpallje për Lëvizje Paralele dhe Ngritje në Detyrë