Lista e kandidateve qe plotesojne kushtet dhe kriteret e veçanta, per procedure pranim ne sherbimin civil ne kategorine ekzekutive pozicioni specialist i arkiv/protokollit.