VENDIM Nr.42, date 24.12.2021- Këshilli i Qarkut Elbasan