Vendim Nr.50, datë 23.12.2019- Këshilli i Qarkut Elbasan