Vendim Nr.49, datë 23.12.2019- Këshilli i Qarkut Elbasan