Vendim Nr.47, datë 23.12.2019- Këshilli i Qarkut Elbasan