Vendim Nr.42, datë 23.12.2019- Këshilli i Qarkut Elbasan