Urdhër datë 19.05.2016 per caktimin e Koordinatorit per Informimin