Transaparenca +

16 Dhjetor, 2019

Rregullore për parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve publike në këshillin e Qarkut Elbasan

[…]
16 Dhjetor, 2019

Vendim për miratimin e rregullores për parandalimin e konfliktit te interesave në ushtrimin e funksioneve publike në Keshillin e Qarkut Elbasan

[…]
26 Tetor, 2019

Programi i plotë i Transparencës- Këshilli i Qarkut Elbasan

[…]
26 Tetor, 2019

Urdhër per zbatimin e Programit të Transparencës në Këshillin e Qarkut

[…]
26 Tetor, 2019

Urdhër datë 19.05.2016 per caktimin e Koordinatorit per Informimin

[…]