Vendim Nr.8, datë 17.02.2020- Këshilli i Qarkut Elbasan