VENDIM Nr. 8, datë 11.02.2022- Këshilli i Qarkut Elbasan