Vendim Nr.42, datë 24.12.2020- Këshilli i Qarkut Elbasan