Vendim Nr.41, datë 23.12.2019- Këshilli i Qarkut Elbasan