Vendim Nr.39, datë 30.09.2019- Këshilli i Qarkut Elbasan