Vendim Nr.38, datë 30.09.2019- Këshilli i Qarkut Elbasan