Vendim Nr.34, datë 30.09.2019- Këshilli i Qarkut Elbasan