Vendim Nr.34, datë 10.11.2020- Këshilli i Qarkut Elbasan