Vendim Nr.32, datë 11.09.2019- Këshilli i Qarkut Elbasan