Vendim Nr.30, datë 17.07.2020- Këshilli i Qarkut Elbasan