VENDIM Nr. 3, datë 25.07.2023- Këshilli i Qarkut Elbasan