Vendim Nr.29, datë 11.09.2019- Këshilli i Qarkut Elbasan