Vendim Nr.27, datë 17.07.2020- Këshilli i Qarkut Elbasan