VENDIM Nr.23, date 30.06.2021- Këshilli i Qarkut Elbasan