VENDIM Nr. 2, datë 25.07.2023- Këshilli i Qarkut Elbasan