VENDIM Nr. 2, datë 11.02.2022- Këshilli i Qarkut Elbasan