VENDIM Nr.15, date 30.06.2021- Këshilli i Qarkut Elbasan