Vendim Nr.10, datë 17.02.2020- Këshilli i Qarkut Elbasan