Vendim Nr.10, datë 12.02.2021- Këshilli i Qarkut Elbasan