VENDIM Nr. 10, datë 11.02.2022- Këshilli i Qarkut Elbasan