VENDIM Nr. 1, datë 11.02.2022- Këshilli i Qarkut Elbasan