Informacion mbi buxhetin dhe të dhënat financiare të Këshillit të Qarkut Elbasan

Shënim: Në ato raste kur autoriteti publik vetëfinancohet nga tarifat e licencave ose çdo formë tjetër e financimit të drejtpërdrejtë nga subjektet e rregulluara prej tij, bëhen publike edhe dokumentet që tregojnë gjendjen e shlyerjes së detyrimeve nga subjektet e licencuara.

Vendim

Për Miratimin e Raportit Vjetor të Shpenzimeve Viti 2021, Këshilli i Qarkut Elbasan (Format WORD)

Shiko dokumentin

Raport vjetor për zbatimin e buxhetit dhe anekset


Raport 12 mujor

"Raporti i Shpenzimeve sipas Programeve", Këshilli i Qarkut Elbasan (Format EXEL)

Shiko dokumentin