Informacion mbi buxhetin dhe të dhënat financiare të Këshillit të Qarkut Elbasan

Shënim: Në ato raste kur autoriteti publik vetëfinancohet nga tarifat e licencave ose çdo formë tjetër e financimit të drejtpërdrejtë nga subjektet e rregulluara prej tij, bëhen publike edhe dokumentet që tregojnë gjendjen e shlyerjes së detyrimeve nga subjektet e licencuara.


Vendim

Për Miratimin e Raportit Vjetor të Shpenzimeve Viti 2021,

Shiko dokumentin


Programi Buxhetor
Programi Buxhetor Afatmesem 2024-2026 (Faza e Dyte)

Shiko dokumentin

Raport vjetor për zbatimin e buxhetit dhe anekset


Raport 12 mujor

"Raporti i Shpenzimeve sipas Programeve", Këshilli i Qarkut Elbasan (Format EXEL)

Shiko dokumentin


Raporti Vjetor

Raporti vjetor i zbatimit te buxhetit per vitin 2022

Shiko dokumentin


Shlyerja e detyrimeve

Shlyerja e detyrimeve ndaj te treteve

Shiko dokumentin