VENDIM Nr. 1, datë 25.07.2023- Këshilli i Qarkut Elbasan