Shpallje për Lëvizje Paralele ngritje në Detyrë më Kategorinë e Ulët dhe të Mesme Drejtuese